REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ „ KALEA.COM.PL” PRZEZNACZONEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Właściciel

PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE przy ulicy Spółdzielczej 51, 42-350 Koziegłowy, NIP 5492435136

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z platformy internetowej do składania zamówień

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w RZENISZOWIE przy ulicy Spółdzielczej 51, 42-350 Koziegłowy, w którym można składać Zamówienia przy użyciu platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://kalea.com.pl

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK , a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Rzeniszowie ul. Spółdzielcza 51

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Platforma internetowa – platforma internetowa do składania zamówień w Sklepie stacjonarnym pod adresem https://kalea.com.pl

1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem https://kalea.com.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej, prowadzony jest przez PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE przy ulicy Spółdzielczej 51

2.4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy Internetowej;

b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy Internetowej;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Platformy Internetowej;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie stacjonarnym przy użyciu Platformy Internetowej.

2.5. Korzystanie z Platformy Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych w tym przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies

2.6. W celu korzystania z Platformy Internetowej Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE   dokonuje sprzedaży alkoholu wyłącznie osobom, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej.

2.9. Informacje o Towarach zawarte w Platformie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

III. Zasady korzystania z Platformy internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy internetowej.

3.3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie obowiązkowych danych osobowych. Dokonując rejestracji Klient upoważnia PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE przy ulicy Spółdzielczej 51 może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Platformie internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Platformie internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy internetowej,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE przy ulicy Spółdzielczej 51 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE

d) nie ukończył 18 roku życia.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w Platformie internetowej, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b) korzystania ze Platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie spamu

d) korzystania z Platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników

e) korzystania z wszelkich treści jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Platformy internetowej należy wejść na stronę internetową https://kalea.com.pl, dokonać wyboru Towaru i kierować się wyświetlanymi komunikatami

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. Podsumowanie Zamówienia zawiera: przedmiot zamówienia, jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych produktów, wynagrodzenie Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, wszelkich dodatkowych kosztów jeżeli takie są, wybranej metody płatności, czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w RZENISZOWIE przy ul. Spółdzielczej 51 42-350 Koziegłowy

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w RZENISZOWIE przy ul. Spółdzielczej 51 42-350 Koziegłowy

5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w RZENISZOWIE przy ul. Spółdzielczej 51 42-350 Koziegłowy

5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

5.7. PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

 VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Bank Pekao S.A. 96 1020 2384 0000 9602 0164 9227

b) płatnością w systemie BlueMedia S.A. z dostępnymi metodami płatności szybkich przelewów z kont bankowych zlokalizowanych w Polsce, poprzez BLIK, Apple Pay, Google Pay oraz kart płatniczych z Visa I Mastercard

c) kartą płatniczą w systemie Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar,

d) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

e) Termin płatności za zamówienie wynosi 14 dni przy zamówieniu z przedpłatą lub w dniu wydania zamówienia w 42-350 RZENISZOWIE ul. Spółdzielcza 51

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec  PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE ul. Spółdzielcza 51 lub elektronicznie na adres e-mail: kjnckjjckjbbcxkjbcxckckcckk

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.

7.4. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.

7.5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

7.6 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

VIII. Rękojmia za wady

8.1.PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE , jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dssssssssssss. PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.  PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane towary.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy internetowej Klient może zgłaszać mailowo pod adres iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

9.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy internetowej.

9.5.  PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE , a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10.5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU PLATFORMY INTERNETOWEJ „JAKOB HABERFELD STORY”

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Oświęcimiu, przy ul. Dąbrowskiego 4, w którym można składać Zamówienia przy użyciu platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://kalea.com.pl;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Platformie internetowej, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w 42-350 Rzeniszów ul. Spółdzielcza51

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Platforma internetowa – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod adresem https://jakobhaberfeld.pl/e-sklep/

1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu Platformy internetowej znajdującej się na https://jakobhaberfeld.pl/e-sklep/

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy internetowej to stacjonarny punkt sprzedaży, Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2..7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w Platformie internetowej na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

3. Wykonanie pełnomocnictwa

3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w 42-350 Rzniszów ul. Spółdzielcza 51, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.

3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa pracownikowi firmy prowadzącej działalność gospodarczą jako PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE.

3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w Platforma internetowa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

3.4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

4. Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie Platforma internetowa. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od PPUH ZIELONONÓŻKA FILIP KURZAK z siedzibą w RZENISZOWIE przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.

5.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.

5.3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: sssssssssssssssss lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.5 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Shopping Cart